Chiều Bái Đính

Tiếng mõ

nện những ý nghĩ lạnh như sắt nguội

định chọc vào không gian.

Lau lòng bằng khói hương

Lời tụng kinh men theo vòng tràng hạt

Khép kín thành ổ khoá

nhốt những bão dông định tràn ra từ cửa miệng.

Nơi Đài sen ngàn năm vẫn vời vợi lời sám hối

Phật quá khứ lặng im.

Phật hiện tại bấm đốt tay tính toán

Phật vị lai hy vọng mỉm cười.

Tiếng chuông

Day dứt và kiên nhẫn giữa trời

Mong vắt kiệt những giọt đục

trong miếng bông thấm nhiễm bẩn tâm hồn

rắc những hạt nhân từ vào cõi thế.

Đá, lặng im trơ đá

Trái tim

miền nham thạch dục vọng

hạt Bồ Đề

có nảy mầm cây?