Chiều trắng

Gom chiều nhóm lửa đốt thơ

Thấy trong ngọn khói ngẩn ngơ về trời…

Bóng cha gió tạt rã rời

Một vai mẹ gánh mấy thời bão dông

Và em mỏng cánh sen hồng

Rời quê cất bước theo chồng… thành mây

Mồ hôi phơi trắng ruộng cày

Hồn làng như đất găm đầy chân mưa.

 

Gom chiều cất rượu, muối dưa

Mùi chua,vị đắng như vừa đâu đây

Cơn mộng mị, giấc tỉnh say

Thổi về làm tóc tôi bay trắng chiều.

 

Giở lòng tìm lại thời yêu

Chạm vào mùa cũ bao nhiêu lá vàng…