Mẹ ta

 

Đầu đình quả thị xé đôi

Hiện hình hoàng hậu về ngồi bên vua

Bờ ao, cóc gọi trời thưa

Nghiến răng một tiếng là mưa trắng đồng

Mẹ thì vai gánh vai gồng

Hết nắng mưa lại bão giông xoay vần

 

Nhà quê chó đá hóa thần

Thánh, tiên ngồi chật miếu gần đền xa

Chỉ còn có mỗi mẹ ta

Như là túi đựng xót xa của đời

Nổi chìm duyên phận bánh trôi

Chòng chành giữa một mảnh trời đa đoan.