Bóng

Lần theo những dấu chân mưa

Bâng khuâng chạm phải bóng xưa lối mòn

Vin vào mấy sợi hoàng hôn

Lao xao gió chảy qua hồn tái tê

Một thời như uống bùa mê

Tuổi xanh thành vật hiến thề dưới trăng

Xòe tay hứng giọt sao băng

Cùng đêm dệt mộng tự giăng lưới lòng

Trái tim như khối vàng ròng

Lại mang đi đổi cầu vồng chân mây

Giơ tay mà hái gió bay

Đem về gom lại chất đầy buồng mơ...

Bây giờ tóc đã bạc phơ

Lối xưa chống gậy tìm thơ với chiều

Vắt mình dốc cạn vì yêu

Để nghe dội lại bao nhiêu sóng cồn.