Những cơn bão không có gió.

Tất cả những tuyên ngôn kim cổ đều na ná giống nhau

Vì con người,vì một đất nước

Mà con chiên thiên đàng của Chúa trời

Chúng sinh thoát tục nơi Niết bàn của Phật

Cũng phải khát khao ao ước

chỉ khác nhau

Một thì hư vô, một thì chưa có thực.

Không biết bao nhiêu triết gia viết sách

Số trang in ra rao truyền

Chắc chắn đủ phát cho sáu tỷ người

ánh sáng như đàn đom đóm đêm tối trời

đưa đường dẫn lối lũ trẻ – loài người

rẽ vào những ngả khác nhau.

Tất cả những chính trị gia đều buồn nhiều hơn vui

Và đều khóc ra nước mắt

Nhưng rất ít có nước mắt người.

Và sinh linh cứ quằn quại khóc

Trên những đường biên phân định bằng tiếng súng

Dưới bầm dập bầu trời lửa cháy

Những dòng máu đỏ

Chan vào nhau

Những màu da xếp chồng nhau

Trên cỏ

đợi ngày trở lại cõi hồng hoang.

Quả địa cầu vẫn quay guồng quay sáng tối

Lũ trẻ con- loài người

sáng hành xác, tối lăn ra ngủ

với niềm tin ngàn năm vẫn thơ ngây

khi thức thì có pháp luật dắt tay

mà không biết còn có người dắt tay pháp luật

lúc gian khó, nguy nan, bất lực

lại ùa về lòng mẹ

mẹ ơi…