PHÒNG CẤP CỨU

Trắng biển, trắng bờ

Những cánh buồm trắng

Những thiên thần cũng trắng trong cánh blu

Nhưng nơi bức tường trắng xa mờ

Có một bóng đen

Thế giới trắng ào lên huỷ diệt

Bằng búa bằng kìm và cả hóa chất nữa

Bằng tình yêu, bằng lửa

Bằng tất cả những gì có thể

Bức tường đổ

Trắng giật mình

Cái bóng vẫn y nguyên

Và rõ ràng hơn

Trong những dòng mồ hôi túa lạnh.